DANE KONTAKTOWE

DIGEL POLSKA Sp. z o.o.

Zbiorowa 17
02-194 Warszawa

Tel: +48 22 846 23 66
E-Mail: digel@digel.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie w jakikolwiek sposób lub dalsze rozpowszechnianie w jakimkolwiek medium jako całość lub we fragmentach wymaga naszej pisemnej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -zwanego dalej RODO – wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu wymienione poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez spółkę DIGEL POLSKA Sp. z o.o. (dalej zwaną Digel).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: DIGEL POLSKA Sp. z o.o. ul. Zbiorowa 17 02-194 Warszawa Kontakt: 22-846-23-66, ado@digel.pl

2. Digel przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji usługi związanej z programem dla stałego klienta salonu DIGEL, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – z zachowaniem prywatności i godności osób.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych (w szczególności: klientom, dostawcom, usługodawcom, organom państwowym) w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Digel w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem przez Digel Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest spółka Digel; b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia w pozostałych przypadkach, w których Digel przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji; d. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Digel posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Digel Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu, jeżeli została na to wyrażona wyraźna zgoda.

Koncepcja, projekt i realizacja

die wegmeister gmbh

Bahnhof 4
D-70329 Stuttgart